ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN GAZELLE CONNECT

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de Gazelle Connect app waarmee de Consument (i) inzicht krijgt in de locatie en gegevens van de Connect e-bike van Gazelle en (ii) diefstal van de Connect e-bike snel aan Gazelle en eventuele opsporingsdiensten kan melden;
 2. Bedenktijd: de termijn van veertien (14) Dagen waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Dienst: de digitale GPS tracking dienst met dataverbinding die Gazelle aanbiedt via de App;
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, (digitale) diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Gazelle in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Gazelle: Koninklijke Gazelle N.V., een rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of (digitale) diensten (op afstand) aan Consumenten aanbiedt;
 9. Gazelle Connect: de GPS tracking-dienst met dataverbinding die Gazelle aanbiedt via de App;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 11. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen Gazelle en de Consument tot stand komt op het moment dat een Consument een Gazelle Connect abonnement afsluit via de App;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping. 

2. Identiteit Gazelle

Statutaire naam: Koninklijke Gazelle N.V.
Vestigingsadres: Wilhelminaweg 8 / Postbus 1, 6951 BP / 6950 AA Dieren, Nederland 
Telefoonnummer: 0900-7070707
E-mailadres: [email protected]
Website: www.gazelle.nl
KvK nummer: 09165859
BTW nummer: 818035729B01

3. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld via de elektronische weg op een zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.
 2. Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Gazelle gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Dienst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gazelle niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst, de functionaliteiten van de Dienst inclusief technische beveiligingsvoorzieningen, de relevante compatibiliteit en interoperabiliteit, de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de toepasselijkheid van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze Overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Gazelle de prijs garandeert, of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de Consument te raadplegen is.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van Gazelle door de Consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding door de Consument geschiedt via een knop in de App en betaling door de Consument van de prijs voor de Dienst voor de duur van één jaar.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gazelle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gazelle is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Gazelle kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Gazelle op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag  te  weigeren  of  aan  de  uitvoering  bijzondere  voorwaarden  te  verbinden.  
 4. Gazelle zal uiterlijk bij de bevestiging van het aangaan van de Overeenkomst aan de Consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, beschikbaar stellen:
  1. de contactgegevens van Gazelle waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Dienst; 
  4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  5. de in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gazelle deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
  6. het Modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage I.

6. Herroepingsrecht 

 1. De Consument kan de Overeenkomst 14 Dagen zonder opgave van redenen herroepen. 
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst (zijnde: het moment dat de Consument het aanbod van Gazelle heeft aanvaard).
 3. Het risico van en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument.

7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan 

 1. Indien de Consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Gazelle.
 2. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument Gazelle een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Gazelle is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8. Verplichtingen van Gazelle bij herroeping 

 1. Als Gazelle de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager. 
 2. Gazelle vergoedt alle betalingen van de Consument (behoudens die in artikel 7 lid 2), onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. 
 3. Gazelle gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

9. De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van de aangeboden Dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Gazelle zal de prijs van de Dienst niet binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst verhogen, tenzij zij hiertoe verplicht of gerechtigd is als gevolg van wettelijke voorschriften. 
 3. Gazelle is gerechtigd vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst prijsverhogingen door te voeren. Indien deze prijsstijgingen niet het gebaseerd zijn op wettelijke regelingen, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Indien de Consument de Overeenkomst niet uiterlijk op de dag waarop de prijsverhoging ingaat opzegt, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de prijswijziging. 
 4. Gazelle deelt eventuele prijsstijgingen minimaal 1 maand voorafgaand aan het ingaan daarvan mede aan de Consument. 
 5. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10. Nakoming Overeenkomst, conformiteit en garantie 

Gazelle staat er voor in dat de Dienst wat betreft de beschrijving, kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De Dienst zal worden geleverd in de meest recente versie, met alle redelijker wijze toebehoren, instructies, met inbegrip van installatie-instructies, en klantenservice, als bepaald in de Overeenkomst en van updates worden voorzien.

11. Levering en uitvoering 

 1. Gazelle levert de Dienst zo spoedig mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst aan de Consument, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering geschiedt door het toegankelijk maken van de Dienst aan de Consument.
 2. Gazelle levert de Dienst in de meest recente versie die bij het sluiten van de Overeenkomst beschikbaar was, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12. Duur, opzegging en verlenging

 1. Partijen gaan de Overeenkomst aan voor de duur van één (1) jaar. Hierna loopt de Overeenkomst automatisch af en wordt niet verlengd. 
 2. De Consument kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen via de App, indien:
 1. de Consument toestemming heeft van Gazelle; of
 2. Gazelle haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt; of
 3. sprake is van gegronde redenen die opzegging van de Overeenkomst rechtvaardigen.
 4. Indien de Consument opzegt voordat de Overeenkomst na de duur van één (1) jaar automatisch afloopt, is Gazelle gerechtigd een redelijke opzegvergoeding in rekening te brengen. Deze opzegvergoeding mag niet hoger zijn dan de prijs die de Consument had betaald indien hij niet had opgezegd.
 5. Bij het einde van de Dienst ongeacht van de wijze en het moment waarop (bijvoorbeeld door verstrijken van de duur of door opzegging) heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de al in samenhang met Gazelle Connect betaalde vergoedingen.

13. Betaling en incassokosten 

 1.      Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct bij het sluiten van de Overeenkomst te worden voldaan.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Gazelle te melden.
 3. Gazelle is gerechtigd om de toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gazelle niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst berusten bij Gazelle en/of de licentiegevers van Gazelle. Geen enkel deel van de Dienst mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd door de Consument, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.
 2. Aan het aangaan van deze Overeenkomst kan de Consument geen rechten ontlenen ten aanzien van de inhoud van de Dienst. Alle door de Consument opgevraagde data blijft eigendom van Gazelle of haar leveranciers/licentiegevers.

15. Aansprakelijkheid 

 1. Gazelle garandeert niet dat de Dienst te allen tijde volledig beschikbaar is, en sluit iedere aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebrek aan beschikbaarheid van (onderdelen van) de Dienst uit, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gazelle of op grond van de wet anderszins redelijkerwijs voor rekening van Gazelle behoort te komen. 
 2. Gazelle is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet (naar behoren) werken van de Dienst indien dit wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar invloedssfeer liggen, bijvoorbeeld door ontoereikende apparatuur of internetverbinding van de Consument. 

16. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gazelle in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Gazelle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Gazelle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

17. Gegevens en bestanden

Gazelle verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Gazelle naar het Privacy Statement dat te vinden is via deze link.

18. Aanvullende bepalingen 

 1. Gazelle mag deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze ter beschikking zijn gesteld aan de Consument. Indien de wijzigingen inhouden dat de Dienst dermate wijzigt dat dit wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Bij wijzigingen in deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod zal de voor de Consument meest gunstige bepaling prevaleren.

19. Klachten 

 1. Klachten kunnen worden voorgelegd aan Gazelle door middel van een e-mail aan [email protected].
 2. Indien de Consument niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door Gazelle, dan kan deze klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen Gazelle en de Consument zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland of de rechter van de woonplaats van de Consument of, bij gebreke daarvan, de rechter van het werkelijk verblijf van de Consument.
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping