Terms of Use Koninklijke Gazelle

Download de Algemene Thuiswinkelvoorwaarden

Welkom op de website van Koninklijke Gazelle (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door Koninklijke Gazelle (“Gazelle”) met hoofdvestiging op het adres Wilhelminaweg 8, 6951 BP te Dieren in Nederland – registratienummer: 09165859.

Toepasselijkheid
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan je wordt/worden aangeboden (de “Informatie”).

Door het bezoek en gebruik van deze Website stem je in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door Gazelle. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 8 juni 2020.

Privacyverklaring
Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Koninklijke Gazelle. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan het Privacyverklaring van Koninklijke Gazelle, zoals geplaatst op deze Website.

Gelinkte sites
Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. Gazelle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De Privacyverklaring van Gazelle is niet van toepassing op enige verwerking van je persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van Gazelle. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gazelle.

“Koninklijke Gazelle®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van Gazelle, Pon Holdings B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

Ongevraagde ideeën
Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar Gazelle verstuurt, dan is het Gazelle toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij Gazelle niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.

Nietigheid
Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een daarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie
Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.