Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Gazelle in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 6. Gazelle: Koninklijke Gazelle N.V., een rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 7. Gazelle Dealer: één van de door Gazelle aangewezen dealers waar de consument de bestelde producten wenst af te halen;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Gazelle en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Identiteit Gazelle

Statutaire naam: Koninklijke Gazelle N.V.

Vestigingsadres: Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, Nederland

Telefoonnummer: 0900-7070707

E-mailadres: consumentenservice@gazelle.nl

Website: www.gazelle.nl

KvK nummer: 09165859

BTW nummer: 818035729B01


1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met elk aanbod van Gazelle en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gazelle en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gazelle voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Gazelle zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.


Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Gazelle gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gazelle niet.


3. Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Gazelle de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de consument te raadplegen is en de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.


De overeenkomst

1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gazelle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gazelle is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gazelle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Gazelle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


3. Gazelle kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gazelle op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Gazelle zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de Gazelle dealer waar de consument met klachten terecht kan;

 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 4. de in artikel IV lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gazelle deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Gazelle mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangen heeft.

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Gazelle.


2. Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument - conform door Gazelle verstrekte redelijke en duidelijke instructies - het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking terug aan Gazelle, of overhandigt hij dit aan bij de Gazelle dealer alwaar de levering van het product heeft plaatsgevonden.


3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden er geen kosten verbonden aan de terugzending in rekening gebracht. De kosten verbonden aan de terugzending zijn in dat geval voor rekening van Gazelle.


4.Indien de consument een bedrag betaald heeft aan Gazelle, zal Gazelle dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen mits het product retour is ontvangen en gecontroleerd door Gazelle, of door de consument door middel van een retourbewijs aangetoond kan worden dat het product geretourneerd is.


Uitsluiting herroepingsrecht

1. Gazelle kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitend uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk: (a) voor producten die door Gazelle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; en/of (b) voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.


De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gazelle dit bedongen heeft en: (a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of (b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


4. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Nakoming overeenkomst, conformiteit en garantie

1. Gazelle staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


2. Op de producten en de overeenkomst op afstand zijn de garantievoorwaarden zoals opgenomen in het bij het product geleverde garantieboekje van toepassing.


3. Claims onder de garantie dienen – onder aanbieding van het product ter inspectie – via de Gazelle dealer bij wie het product is afgehaald, ingediend te worden. Gelijktijdig dienen de originele aankoopbon alsmede het bij het product geleverde originele garantiebewijs aan de Gazelle dealer te worden overhandigd.


Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres van de Gazelle dealer dat de consument aan Gazelle kenbaar heeft gemaakt.


2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel IV van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Gazelle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging aan de Gazelle dealer vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.


3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gazelle (indien van toepassing) het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gazelle zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Gazelle.


5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Gazelle dealer tot het moment van levering door de Gazelle dealer aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Gazelle bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Betaling en incassokosten

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.


2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gazelle te melden.


3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Gazelle is gewezen op de te late betaling en Gazelle de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Gazelle gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en 5% over de volgende EUR 5.000 met een minimum van EUR 40. Gazelle kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Gegevens en bestanden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Gazelle geëxploiteerde website(s) en op alle producten en diensten die via het internet door Gazelle aan consumenten worden aangeboden en geleverd.


2. Gazelle behandelt de gegevens van de consument vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Gazelle daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van het product of de dienst noodzakelijk is. Gazelle hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.


3. Als de consument gegevens aan Gazelle verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via de Gazelle website, registreert Gazelle die bestelling op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.


4. Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, kan worden gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van Gazelle aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.


Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Klachten

1. Klachten kunnen worden voorgelegd aan Gazelle door middel van een e-mail aan klantenservice@gazelle.nl


2. Indien de consument niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door Gazelle, dan kan deze klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)


Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door Gazelle is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.


2. Alle geschillen tussen Gazelle en de consument zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland (voorheen rechtbank Arnhem).


Vind je winkel

Een nieuwe (elektrische) fiets koop je in een Gazelle fietsenwinkel. Er staat altijd een Gazelle-dealer voor je klaar.

Help mij kiezen

Welke fiets past bij jou? Wij helpen je je ideale (elektrische) fiets te vinden. Selecteer in de handige filter jouw voorkeuren en bekijk de fietsen die hierbij passen. 

Experience Center

Proefrit maken? Een bezoek aan het Experience Centers is de perfecte manier om onze (elektrische) fietsen te zien en te testen. 

Finance & Lease

Met Finance & Lease fiets je een nieuwe Gazelle voor een vast bedrag per maand. Een prima manier om een nieuwe fiets te rijden zonder in één keer te betalen.

Vergelijk fietsen